سری جک و پمپ دستی و شیلنگ هیدرولیکی 700 بار با ظرفیت 109 تن مدل PCS-SET ساخت هایفورس انگلستان

سری جک و پمپ دستی و شیلنگ هیدرولیکی 700 بار با ظرفیت 109 تن مدل PCS-SET ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
ست پمپ جک شیلنگ وزن
شماره مدل ظرفیت جک شماره مدل ظرفیت شماره مدل کورس ارتفاع در حالت بسته شماره مدل طول
تن لیتر میلیمتر میلیمتر متر کیلوگرم
PCS50 4.5 HP110 1.0 HPS51 16 42 HC2 2.0 7.4
PCS53 4.5 HP110 1.0 HSS53 75 157 HC2 2.0 8.0
PCS100 10 HP110 1.0 HPS100 10 46 HC2 2.0 8.2
PCS101 10 HP110 1.0 HLS101 40 95 HC2 2.0 9.0
PCS102 10 HP110 1.0 HSS102 56 131 HC2 2.0 9.0
PCS106 10 HP110 1.0 HSS106 150 225 HC2 2.0 10.8
PCS200 20 HP110 1.0 HPS200 11 52 HC2 2.0 9.4
PCS201 20 HP110 1.0 HLS201 44 102 HC2 2.0 11.3
PCS256 25 HP110 1.0 HSS256 150 273 HC2 2.0 16.0
PCS300 32 HP110 1.0 HPS300 12 59 HC2 2.0 10.8
PCS302 32 HP110 1.0 HLS302 60 119 HC2 2.0 13.6
PCS502 50 HP110 1.0 HLS502 60 126 HC2 2.0 17.0
PCS506 50 HP232 2.0 HSS506 152 251 HC2 2.0 31.0
PCS1002 109 HP232 2.0 HLS1002 60 143 HC2 2.0 35.5
PCS1006 109 HP252 5.0 HSS1006 153 274 HC2 2.0 66.0
PCS202H 23 HP110 1.0 HHS202 50 160 HC2 2.0 13.9
PCS302H 33 HP110 1.0 HHS302 50 165 HC2 2.0 17.2
PCS603H 61 HP232 2.0 HHS603 76 226 HC2 2.0 34.6

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed