لوازم جانبی قلاویز کاری دریل های مغناطیسی مدل Tapping Accessories for Drilling Machines ساخت پروموتک لهستان

لوازم جانبی قلاویز کاری دریل های مغناطیسی مدل Tapping Accessories for Drilling Machines ساخت پروموتک لهستان

اطلاعات گارانتی :

یکسال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
مشخصات فنی

Tapping Accessories for Drilling Machines

شماره قطعه کلگی قلاویز زن تبدیل قلاویز کاری جهت مدل های TA و TASC
  19 mm [ 1] 31 mm [ 2] 48 mm [ 3] 60 mm [ 4]
MT2 OPR-0584-06-00-00-1 N/A N/A N/A
MT2 OPR-0584-10-00-00-1 only with RDC-000008 N/A N/A
MT3 OPR-0584-11-00-00-1 N/A N/A N/A
MT3 OPR-0584-08-00-00-1 only with RDC-000008 N/A N/A
MT3 OPR-0584-02-00-00-1 only with RDC-000009 only with RDC-000010 N/A
MT4 OPR-0584-09-00-00-1 only with RDC-000008 N/A N/A
MT4 OPR-0584-04-00-00-1 only with RDC-000009 only with RDC-000010 N/A
MT4 OPR-0584-07-00-00-1 N/A only with RDC-000011 only with RDC-000012

 

TC – Tapping chucks with securing nuts

شماره قطعه مدل توضیحات فنی
OPR-0584-06-00-00-1 MT2-19 Tapping chuck MT2 x 19 mm
OPR-0584-10-00-00-1 MT2-31 Tapping chuck MT2 x 31 mm
OPR-0584-11-00-00-1 MT3-19 Tapping chuck MT3 x 19 mm
OPR-0584-08-00-00-1 MT3-31 Tapping chuck MT3 x 31 mm
OPR-0584-02-00-00-1 MT3-48 Tapping chuck MT3 x 48 mm
OPR-0584-09-00-00-1 MT4-31 Tapping chuck MT4 x 31 mm
OPR-0584-04-00-00-1 MT4-48 Tapping chuck MT4 x 48 mm
OPR-0584-07-00-00-1 MT4-60 Tapping chuck MT4 x 60 mm

 

 

Through hole tapping

شماره قطعه مدل توضیحات فنی
Ø [mm] Tap size • [mm] ■[mm]
WKL-000066 TA-1 Tapping Adapter 19 mm x M3 19 M3 3,5 2,7
WKL-000067 TA-1 Tapping Adapter 19 mm x M4 19 M4 4,5 3,4
WKL-000068 TA-1 Tapping Adapter 19 mm x M5/M6 19 M5/M6 6 4,9
WKL-000069 TA-1 Tapping Adapter 19 mm x M8 19 M8 8 6,2
WKL-000070 TA-1 Tapping Adapter 19 mm x M10 19 M10 10 8
WKL-000071 TA-1 Tapping Adapter 19 mm x M12 19 M12 9 7
WKL-000072 TA-2 Tapping Adapter 31 mm x M8 31 M8 8 6,2
WKL-000073 TA-2 Tapping Adapter 31 mm x M10 31 M10 10 8
WKL-000074 TA-2 Tapping Adapter 31 mm x M12 31 M12 9 7
WKL-000075 TA-2 Tapping Adapter 31 mm x M14 31 M14 11 9
WKL-000076 TA-2 Tapping Adapter 31 mm x M16 31 M16 12 9
WKL-000077 TA-2 Tapping Adapter 31 mm x M18 31 M18 14 11
WKL-000078 TA-2 Tapping Adapter 31 mm x M20 31 M20 16 12
WKL-000079 TA-3 Tapping Adapter 48 mm x M14 48 M14 11 9
WKL-000080 TA-3 Tapping Adapter 48 mm x M16 48 M16 12 9
WKL-000081 TA-3 Tapping Adapter 48 mm x M18 48 M18 14 11
WKL-000082 TA-3 Tapping Adapter 48 mm x M20 48 M20 16 12
WKL-000083 TA-3 Tapping Adapter 48 mm x M22/M24 48 M22, M24 18 14,5
WKL-000084 TA-3 Tapping Adapter 48 mm x M27 48 M27 20 16
WKL-000085 TA-3 Tapping Adapter 48 mm x M30 48 M30 22 18
WKL-000086 TA-4 Tapping Adapter 60 mm x M24 60 M24 18 14,5
WKL-000087 TA-4 Tapping Adapter 60 mm x M27 60 M27 20 16
WKL-000088 TA-4 Tapping Adapter 60 mm x M30 60 M30 22 18
WKL-000089 TA-4 Tapping Adapter 60 mm x M33 60 M33 25 20
WKL-000090 TA-4 Tapping Adapter 60 mm x M36 60 M36 28 22
WKL-000091 TA-4 Tapping Adapter 60 mm x M42 60 M42 32 24

 

 

Tapping blind holes

شماره قطعه مدل توضیحات فنی
Ø [mm] Tap size • [mm] ■[mm]
WKL-000092 TASC-1 Tapping Adapter 19 mm x M3 19 M3 3,5 2,7
WKL-000093 TASC-1 Tapping Adapter 19 mm x M4 19 M4 4,5 3,4
WKL-000094 TASC-1 Tapping Adapter 19 mm x M5/M6 19 M5/M6 6 4,9
WKL-000095 TASC-1 Tapping Adapter 19 mm x M8 19 M8 8 6,2
WKL-000098 TASC-1 Tapping Adapter 19 mm x M10 19 M10 10 8
WKL-000099 TASC-1 Tapping Adapter 19 mm x M12 19 M12 9 7
WKL-000100 TASC-2 Tapping Adapter 31 mm x M8 31 M8 8 6,2
WKL-000101 TASC-2 Tapping Adapter 31 mm x M10 31 M10 10 8
WKL-000102 TASC-2 Tapping Adapter 31 mm x M12 31 M12 9 7
WKL-000103 TASC-2 Tapping Adapter 31 mm x M14 31 M14 11 9
WKL-000104 TASC-2 Tapping Adapter 31 mm x M16 31 M16 12 9
WKL-000105 TASC- Tapping Adapter 31 mm x M18 31 M18 14 11
WKL-000106 TASC-2 Tapping Adapter 31 mm x M20 31 M20 16 12
WKL-000107 TASC-3 Tapping Adapter 48 mm x M14 48 M14 11 9
WKL-000108 TASC-3 Tapping Adapter 48 mm x M16 48 M16 12 9
WKL-000109 TASC-3 Tapping Adapter 48 mm x M18 48 M18 14 11
WKL-000110 TASC-3 Tapping Adapter 48 mm x M20 48 M20 16 12
WKL-000111 TASC-3 Tapping Adapter 48 mm x M22/M24 48 M22, M24 18 14,5
WKL-000112 TASC-3 Tapping Adapter 48 mm x M27 48 M27 20 16
WKL-000113 TASC-3 Tapping Adapter 48 mm x M30 48 M30 22 18
WKL-000114 TASC-4 Tapping Adapter 60 mm x M24 60 M24 18 14,5
WKL-000115 TASC-4 Tapping Adapter 60 mm x M27 60 M27 20 16
WKL-000116 TASC-4 Tapping Adapter 60 mm x M30 60 M30 22 18
WKL-000117 TASC-4 Tapping Adapter 60 mm x M33 60 M3 25 20
WKL-000118 TASC-4 Tapping Adapter 60 mm x M36 60 M36 28 22
WKL-000119 TASC-4 Tapping Adapter with Safety Clutch 60 mm x M42 60 M42 32 24

 

RA – Reduction Adapters

شماره قطعه
مدل توضیحات فنی
RDC-000008 RA 2/1 Reduction Adapter 2/1 (31 mm / 19 mm)
RDC-000009 RA 3/1 Reduction Adapter 3/1 (48 mm / 19 mm)
RDC-000010 RA 3/2 Reduction Adapter 3/2 (48 mm / 31 mm)
RDC-000011 RA 4/2 Reduction Adapter 4/2 (60 mm / 31 mm)
RDC-000012 RA 4/3 Reduction Adapter 4/3 (60 mm / 48 mm)

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed