منیفولد تک و دو سرعته فشار قوی 700 بار 2 و 4 پورته دارای شیر تنظیم فشار مدل HMC-Range ساخت هایفورس انگلستان

منیفولد تک و دو سرعته فشار قوی 700 بار 2 و 4 پورته دارای شیر تنظیم فشار مدل HMC-Range ساخت هایفورس انگلستان

controlled manifold

شماره مدل نوع وزن ابعاد
A B C D
کیلوگرم میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر
HM2C-SU 2-Way controlled manifold unit, suitable for single acting systems 2.0 150 51 51 100
HM2C-DU 2-Way controlled manifold unit, suitable for double acting systems 3.0 150 102 51 100
HM4C-SU 4-Way controlled manifold unit, suitable for single acting systems 3.5 350 51 51 100
HM4C-DU 4-Way controlled manifold unit, suitable for double acting systems 6.0 350 102 51 100

 

  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed